Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO gardenrobe.pl

z dnia 20.10.2016r.  

 

I. Definicje  

 

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

1.1.         Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2.         Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.         Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

1.4.         Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.         Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gardenrobe.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.6.         Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, z przeznaczeniem do sprzedaży.

1.7.         Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy eRKa PROJECT Renata Kuśmierz, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (umowa na odległość) i na zasadach określonych w Regulaminie.

1.8.         Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.9.         Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.10.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.11.       eRKa PROJECT - Renatę Kuśmierz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą eRKa PROJECT Renata Kuśmierz z siedzibą we Wrocławiu, 54-614 Wrocław, ul. Zagony 29A, NIP 8942306654,  REGON: 365317122;    

 

 

II. Postanowienia ogólne  

 

 

2.1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.gardenrobe.pl.

2.2.         Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.         Sklep internetowy, działający pod adresem: www.gardenrobe.pl, prowadzony jest przez Renatę Kuśmierz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą eRKa PROJECT Renata Kuśmierz z siedzibą we Wrocławiu, 54-614 Wrocław, ul. Zagony 29A, NIP 8942306654,  REGON: 365317122, e-mail: gardenrobe@gardenrobe.pl; adres do korespondencji: 54-614 Wrocław, ul. Zagony 29A.

2.4.         Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

d) zasady zapisywania i wypisywania się z Newslettera.

2.5.         W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.6.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gardenrobe.pl.

2.7.         eRKa PROJECT porozumiewa się z Klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listownie.      

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  

 

 

3.1.         Klient ma możliwość dokonania rejestracji w ramach Sklepu Internetowego.

3.2.         Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3.         Celem dokonania Rejestracji Klient powinien wyrazić akceptację wobec treści  Regulaminu.

3.4.         Z momentem rejestracji, o której mowa w ust. 5 powyżej, zawarta zostaje nieodpłatna umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Jednocześnie, Klient  uzyskuje dostęp do Konta Klienta, z możliwością wprowadzania modyfikacji do danych Przedstawionych  w procesie rejestracji.

3.5.         Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło.

3.6.         eRKa PROJECT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez eRKa PROJECT  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię eRKa PROJECT.

3.7.         Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody eRKa PROJECT.

3.8.         W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla eRKa PROJECT,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.     

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży  

 

 

4.1.         Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.         W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gardenrobe.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie www.gardenrobe.pl.

4.3.         Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4.         W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5.         Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    przedmiotu zamówienia;

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)    wybranej metody płatności,

d)    wybranego sposobu dostawy,

e)    szacunkowego czasu dostawy.

4.6.         W celu wysłania Zamówienia, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.7.         Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

4.8.         Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ..." zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawierające również Warunki użytkowania Towarów. Potwierdzenie stanowi oświadczenie eRKa PROJECT  o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4.7.

4.9.         Z chwilą przyjęcia oferty przez eRKa PROJECT następuje zawarcie umowy sprzedaży między eRKa PROJECT, a Klientem.

4.10.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gardenrobe.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.11.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

 

 

V. Ceny, sposoby I termin płatności  

 

 

5.1.         Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT z zastrzeżeniem pkt 6.2.

5.2.         Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)  przelewem na numer konta bankowego: PL 02 1140 2017 0000 4802 0382 4448

Płatność winna nastąpić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Za dzień zapłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego eRKa PROJECT stosowną kwotą.

b)  płatnością w systemie: przelewy24, PayPal i PayU; Klient realizuje płatność niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia

c)  kartą płatniczą/kredytową (VISA / MASTERCARD) w systemach PayU, eService i przelewy24, przy czym obciążenie karty następuje w momencie dokonania płatności. 

d)  dla zamówień krajowych: gotówką, za pobraniem, tylko przy dostawie przez kuriera lub Pocztę Polską.   

 

 

VI. Dostawa  

 

 

6.1.         Dostawa Towarów realizowana jest do wszystkich krajów wskazanych na stronie www.gardenrobe.pl i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2.         Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie ze wskazaniem Klienta spośród dostępnych form: Pocztą Polską, firmą kurierską DPD, oraz usługą InPost paczkomaty, zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem: www.gardenrobe.pl.  Koszty dostawy wskazane są również w momencie składania Zamówienia.

6.3.         Termin przekazania Zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.  

 

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy  

 

 

7.1.         Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta będącego Konsumentem osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

7.2.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu należy  wpisać imię i  nazwisko Klienta będącego Konsumentem, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail Klienta będącego Konsumentem.

7.3.         Oświadczenie może być złożone na formularzu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem www.gardenrobe.pl oraz w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

7.4.         Sklep Internetowy umożliwia klientom zarejestrowanym w Panelu Klienta (zakładka "Zwrot") wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na stronie internetowej www.gardenrobe.pl. Korzystając z tej opcji, Sklep Internetowy przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

7.5.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6.         W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.7.         W przypadku odstąpienia od umowy, eRKa PROJECT zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności (lub ich część w przypadku zwrotu części Zamówienia), w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o Odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraził zgodę na inne rozwiązanie. eRKa PROJECT zastrzega, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8.         W przypadku odstąpienia od umowy, eRKa PROJECT nie odbiera Towaru od Klientów będących Konsumentami i nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.

7.9.         Klient jest zobowiązany odesłać zwracane Towary na swój koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, na poniższy adres: eRKa PROJECT Renata Kuśmierz ul. Zagony 29A, 54-614 Wrocław.

7.10.       W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.   

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów  

 

 

8.1.         eRKa PROJECT ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2.         Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

8.3.         eRKa PROJECT nie bierze odpowiedzialności za zmianę koloru Towaru (utrata intensywności kolorów), powstałej w skutek oddziaływania warunków pogodowych (nasłonecznienie, opady atmosferyczne, zmiany temperatury i inne).

8.4.         eRKa PROJECT nie bierze odpowiedzialności za zmianę właściwości fizycznych Towaru powstałą w skutek użytkowania Towaru w sposób sprzeczny z warunkami użytkowania dostępnymi pod adresem: www.gardenrobe.pl w zakładce "Porady".

8.5.         eRKa PROJECT ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

8.6.         eRKa PROJECT ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne istniejące w chwili wydania Towaru lub wynikłe z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania Towaru, chyba że Klient będący Konsumentem w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej niezgodności wiedział.

8.7.         W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej Towaru przed upływem roku od wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.

8.8.         eRKa PROJECT  ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady fizycznej przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem.

8.9.         Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do jednej z następujących czynności:

a)    żądania wymiany Towaru na wolny od wad,

b)    żądania usunięcia wady Towaru,

c)    złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,

d)    odstąpienia od Umowy sprzedaży.

8.10.         Reklamacje, wynikające z tytułu rękojmi, należy kierować na adres mailowy: gardenrobe@gardenrobe.pl lub przez formularz elektroniczny, dostępny dla zarejestrowanych Klientów w Panelu Klienta.

8.11.         Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, eRKa PROJECT rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej, powiadamiając Klienta będącego Konsumentem o sposobie dalszego postępowania.

8.12.       W przypadku złożenia przez Klienta będącego Konsumentem żądania wskazanego w pkt. 8.9. lit. a) albo b) powyżej i uznania żądania Klienta będącego Konsumentem za zasadne, eRKa PROJECT zobowiązany jest do realizacji żądania w rozsądnym terminie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem.

8.13.       eRKa PROJECT uprawniony jest do odmowy realizacji żądania, o którym mowa w pkt. 8.9. lit. a) lub b) powyżej, jeżeli uczynienie zadość żądaniu Klienta będącego Konsumentem jest niemożliwe albo, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.14.       Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.9. lit. d) powyżej może być złożone, gdy wada ma charakter istotny.

8.15.       Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.9. lit. c) lub d) powyżej, może być złożone, chyba że eRKa PROJECT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem wymieni Towar na wolny od wad albo wadę Towaru usunie. Powyższe zastrzeżenie nie znajduje zastosowania w przypadku wcześniejszej wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru albo nie wywiązania się przez eRKa PROJECT z obowiązku wymiany Towaru na nowy lub naprawy Towaru.  

8.16.       Klient będący Konsumentem, zamiast zaproponowanego przez eRKa PROJECT usunięcia wady Towaru, może żądać wymiany Towaru na nowy i odwrotnie, chyba że wybrany przez Klienta będącego Konsumentem sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwy albo wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez eRKa PROJECT. 

8.17.       Celem rozpoznania reklamacji, Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć eRKa PROJECT reklamowany towar oraz dowód jego zakupu. Reklamowany towar oraz dowód zakupu należy przesłać na adres korespondencyjny eRKa PROJECT.

8.18.       Uprawnienia Klientów nie będących Konsumentami z tytułu rękojmi  (art. 556 do 576) zostają wyłaczone.      

 

 

IX. Pozostałe prawa i obowiązki  

 

 

9.1.         eRKa PROJECT świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę:

a) prowadzenia Konta Klienta,

b) Newsletter.

9.2.         Usługa, o której mowa w ust. 1a), dostępna jest po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, o której mowa w rozdziale III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” Regulaminu.

9.3.         Newsletter wysyłany jest do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie, na podany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz  wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

9.4.         W ramach usługi Newsletter, na podany przez Klienta, adres poczty elektronicznej, wysyłane są informacje, w tym informacje handlowe, dotycząca w szczególności: produktów oferowanych przez eRKa PROJECT, oraz ewentualnych ofert promocyjnych.

9.5.         Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze Stron, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rozwiązanie wymaga zgłoszenia, dokonanego na adres poczty elektronicznej drugiej strony.

9.6.         Klient dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie eRKa PROJECT żądania usunięcia Konta Klienta lub zaprzestania wysyłania Newsletter. Usunięcie Konta Klienta lub zaprzestanie wysyłania Newsletter nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez eRKa PROJECT stosownego żądania.

9.7.         eRKa PROJECT dokonuje rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez poinformowanie Klienta o tym fakcie nie później niż  7 dni przed planowaną datą rozwiązania umowy.

9.8.         eRKa PROJECT ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta, jeżeli Klient narusza postanowienia Działu III „Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego” niniejszego Regulaminu.      

 

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

10.1.        eRKa PROJECT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę eRKa PROJECT o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: eRKa PROJECT Renata Kuśmierz ul. Zagony 29A, 54-614 Wrocław, mailowo pod adres gardenrobe@gardenrobe.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.       eRKa PROJECT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.   

 

 

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

 

11.1.       Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2.       W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy eRKa PROJECT, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy eRKa PROJECT, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę eRKa PROJECT.

11.4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.      

 

 

XII. Dane osobowe i pliki „Cookies”  

 

 

12.1.       eRKa PROJECT jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów podczas Rejestracji, składania zamówienia oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

12.2.       eRKa PROJECT będzie przetwarzał dane osobowe w celu:

a) założenia Konta Klienta oraz realizacji zamówień,

b) realizowania drogą elektroniczną usług marketingowych oraz informacji handlowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

12.3.       Zgoda Klienta wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury Rejestracji.

12.4.       Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub żądania usunięcia. W tym celu, Klient winien się skontaktować z eRKa PROJECT za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.5.       eRKa PROJECT może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12.6.       eRKa PROJECT stosuje mechanizm Cookies, które podczas korzystania przez użytkowników ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta.

12.7.       Cookies są małymi plikami zapisywanymi w folderach roboczych przeglądarki internetowej, przechowującymi informacje o połączeniu. Pozwalają m.in. na utrzymywanie zawartości koszyka w czasie trwania zakupów.

12.8.       Cookies posiadają swoją unikalną nazwę, która jest identyfikowana po stronie serwera Sklepu Internetowego. Dzięki temu Klient posiada dostęp tylko do danych publicznych (np. produktów) i do danych własnych . Nie ma natomiast dostępu do danych innych Klientów.

12.9.       Cookies są stosowane w celu:

a) personalizacji witryny i prezentowanych informacji,

b) zabezpieczenia dostępu do danych,

c) monitoringu powracających internautów dla statystyki odwiedzin,

d) przekazywania danych pomiędzy podstronami witryny w ramach jednych odwiedzin,

e) zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach użytkowników.

12.10.    Cookies są wykorzystywane za zgodą użytkowników wyrażoną m.in. poprzez odpowiednie Ustawienie oprogramowania, w tym w szczególności przeglądarki internetowej.

12.11.    Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć HTTP Cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie Cookies może być przyczyną utrudnień w korzystaniu lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.  

 

 

XIII. Pozostałe postanowienia

 

 

13.1.       Użytkownik zakupionych w sklepie Towarów ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie produktu, w szczególności za bezpieczeństwo drzew ozdobionych Towarami, w przypadku użytkowania Towaru w sposób sprzeczny z Warunkami użytkowania dostępnymi pod adresem: www.gardenrobe.pl w zakładce "Porady". Warunki użytkowania dostarczane są Klientowi każdorazowo wraz z mailem zawierającym potwierdzenie zawarcia umowy oraz w formie papierowej wraz z zamówionymi Towarami.

13.2.       Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

13.3.       Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” . Treść Regulaminu , w każdej chwili, może zostać pozyskana, odtworzona i utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie.

13.4.       Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez eRKa PROJECT na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej:  zestawienie zmian, ujednoliconą treść Regulaminu oraz termin wejścia w życie zmian.

13.5.        Klient, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest, w terminie 5 dni od dnia zmiany Regulaminu, poinformować o tym fakcie eRKa PROJECT przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem otrzymania przez eRKa PROJECT ww. wiadomości.

13.6.       W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie zamówienia złożone przed dniem zmiany Regulaminu, podlegać będą realizacji zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

13.7.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

a)    Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel